องคมนตรีเปิดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”

  • 8
    Shares

ปิดฉากไปพร้อมกับความสำเร็จ สำหรับงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES Generation Transmission and Distribution Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD Asia 2019 ซึ่ง IEEE Power & Energy Society -Thailand และ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเลคโทรนิคส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้รับความไว้วางใจจาก IEEE Power & Energy Society สำนักงานใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมองค์ความรู้และบุคลากรด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกที่ก่อตั้งมานานกว่า 130 ปี ให้ดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES Generation Transmission and Distribution Grand International Conference and Exposition Asia 2019 หรือ IEEE PES GTD Asia 2019 เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy” ในระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

องคมนตรีเปิดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

เปิดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”

โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกที่เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานกว่า 400 คูหา ครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับระบบผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลที่บูรณาการกับการผลิต การส่งและจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานกว่า 10,000 คน

เปิดงาน IEEE PES GTD ASIA 2019 ภายใต้แนวคิด “Big Shift in Power and Energy”

ส่วนหนึงของผู้ประกอบการชั้นนำเข้าร่วมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงานมาจัดแสดงในงานฯ

SCG

ในส่วนของการจัดงานสัมมนาวิชาการนั้นได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย จีน และสิงคโปร์ มาบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและพลังงานที่น่าสนใจกว่า 30 หัวข้อ เช่น แนวโน้มพลังงานทางเลือกในอนาคต พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ ยานยนต์ไฟฟ้า ศูนย์ข้อมูล ตลอดจน IoT (Internet of Things) ซึ่งเป็นอนาคตในการก้าวข้ามขีดจำกัดในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ส่งเข้าร่วมในงานครั้งนี้จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการนำเสนอในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวิชาการ และได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอีกด้วย

สัมมนาทางวิชาการ ภายในงาน IEEE PES GTD ASIA 2019

สัมมนาวิชาการ ในงาน IEEE PES GTD ASIA 2019


  • 8
    Shares