สจล. จัดงาน “KMITL Engineering Project Day 2019” แสดงนวัตกรรมอัจฉริยะ ฝีมือนักศึกษา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “KMITL Engineering Project Day 2019” โครงการผลงานด้านวิศวกรรม ประจำปี 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัตดิ์ อธิบการบดี สจล. กล่าวในหัวข้อ “วิศวกรไทยกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมในยุคดิจิทัล” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลิสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงผลงานจากการรวบรวมวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะฝีมือนักศึกษาใน 20 สาขาวิชา กว่า 400 ผลงาน ที่มีแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสจล. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “KMITL Engineering Project Day 2019” งานแสดงผลงานจากการรวบรวมวิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะฝีมือนักศึกษาใน 20 สาขาวิชา กว่า 400 ผลงาน ที่มีแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลงานที่นำมาจัดแสดงในโครงการครั้งนี้กลุ่มนักศึกษาได้มุ่งเน้นประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมอัจฉริยะสายสุขภาพ ได้แก่ นวัตกรรมการลดการไหลของน้ำในดินเพื่อการปรับปรุงดินอย่างยั่งยืน เป็นพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำวัสดุธรรมชาติที่มีต้นทุนต่ำเพื่อทดแทนวัสดุคาร์บอนสูง ด้วยการนำแบคทีเรียเดกซ์ทรานซึ่งเป็นแบคทีเรียธรรมชาติมาใช้เพื่อลดอัตราการไหลของน้ำในดิน ทดแทนวิธีเดิมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงดิน ขณะที่นวัตกรรมเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแบบไม่สัมผัสร่างกาย เป็นเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดโดยอาศัยหลักการนำไฟฟ้าของน้ำตาลในเลือดด้วยทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ หลักการอิมพีแดนซ์ ซึ่งสามารถบอกได้ว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ และเพื่อให้เกิดความสะดวกในการวัดค่าน้ำตาลในเลือดโดยไม่จำเป็นต้องเจาะเลือด โดยยิ่งระดับน้ำตาลในเลือดยิ่งต่ำ ค่าอิมพีแดนซ์ (ค่าความต้านทาน) จะยิ่งสูง ในขณะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูง ค่าอิมพีแดนซ์จะยิ่งต่ำ

สจล. จัดงาน “KMITL Engineering Project Day 2019” แสดงนวัตกรรมอัจฉริยะ ฝีมือนักศึกษา

นวัตกรรมตะเกียบชีวภาพรับประทานได้ โดยใช้วัตถุดิบจากแป้งถั่วเหลืองและแป้งข้าวโพด เพื่อทดแทนตะเกียบไม้ไผ่ชนิดใช้แล้วทิ้ง ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณปัญหาขยะที่มีมากในปัจจุบัน เพราะสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือ ย่อยสลายไปด้วยการทานตะเกียบพร้อมกับอาหาร สำหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมต้นแบบขาเทียมควบคุมด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ มีแนวคิดในการออกแบบระบบขาเทียมโดยควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG) เพื่อแปลงสัญญาณและจำลองรูปแบบลักษณะคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่ใช้โปรแกรมและส่งไปยังระบบควบคุมขาเทียมเพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม Arduino ให้ขาเทียมเคลื่อนไหวได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ระบบการจัดการวันเก็บเกี่ยวทุเรียนบนสมาร์ทโฟน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนข้อมูลทางการเกษตร ซึ่งรูปแบบการทำงานของระบบจะเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างชุดอุปกรณ์สแกนกับแอปพลิเคชั่น จากนั้นนำไปสแกนที่ติดอยู่กับต้นทุเรียน ระบบจะแสดงรหัสประจำต้นทุเรียนในการจดบันทึกข้อมูลรหัสต้น ปีการผลิต วันดอกบาน วันเก็บเกี่ยว รุ่นของดอก/ผล และจำนวนลูก เพื่อคำนวณวันเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนสามารถลงในแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟน

โครงการด้านวิศวกรรม “KMITL Engineering Project Day 2019” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนและลงมือค้นคว้า รวมถึงการหาวิธีแก้ปัญหาและหาคำตอบซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นแบบสหวิทยาการที่ล้วนเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในทุกมิติของการศึกษาไทย


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •