slider image
"มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)"
หลักการและเหตุผล กำหนดการ การสมัครสมาชิก IEEE

หลักการและเหตุผล


งานวิศวกรรมระบบควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า นับเป็นหัวใจสำาคัญของการจ่ายไฟฟ้า เป็นตัวกำาหนดความปลอดภัย ความมั่นคงและ ความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งที่สนับสนุนกิจการในทุกๆ ด้าน ความผิดปกติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย และความเสียหายอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย หรืออุปกรณ์ป้องกันทำงานผิดพลาด ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการจ่ายไฟฟ้า และทำให้ เกิดการสูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาลต่อผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society -Thailand Chapter ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การป้องกันระบบไฟฟ้า : ทฤษฎี และ กรณีศึกษา" ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ประกอบกิจกรรมพลังงานด้านต่างๆ โดยการ สนับสนุนวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า และงานภาคปฏิบัติโดยตรง


วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า
  2. เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคน
  3. รับทราบแนวทาง เทคนิค การแก้ไขปัญหาต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

กลุ่มเป้าหมาย

  1. วิศวกรไฟฟ้าและช่างอาวุโสที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐ และเอกชนโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบกำลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า 1,000 kVA
  2. อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


back

กำหนดการ


วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560


08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น.
พิธีเปิด
พิธีเปิดโดย คุณสุรศักดิ์ ไตรทาน รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รองประธาน และประธานคณะทํางาน IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter
ดำเนินการสัมมนาโดย
Session Chairman - เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ ผู้อำานวยการโครงการธุรกิจพัฒนากิจการไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง, กรรมการบริหาร IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter

Session 1

Overview

08.45 - 10.00 น.
ความรู้พื้นฐานระบบผลิต ส่ง และจำหน่ายไฟฟ้า และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับโรงงานอุตสาหกรรม
โดย ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.00 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
ปรัชญาและความสำคัญของการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
โดย ผศ.ดร.ธีรธรรม บุณยะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 2

Theory

13.00 - 14.30 น.
ฟอลด์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
โดย ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น.
หม้อแปลงเครื่องมือวัด
โดย ดร.ชาญณนงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.00 - 17.00 น.
ระบบการต่อลงดิน
โดย ดร.ไชยพร หล่อทองคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560


Session 3

Practices

08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.
การป้องกันมอเตอร์ และกรณีศึกษา
โดย คุณอานนท์ มิตรกูล หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าและระบบป้องกัน กองเครื่องจักรไฟฟ้า ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10.00 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
การป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และวงจรเชื่อมโยงของโรงไฟฟ้า และกรณีศึกษา
โดย คุณอานนท์ มิตรกูล หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าและระบบป้องกัน กองเครื่องจักรไฟฟ้า ฝ่ายบารุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 4

Practices

13.00 - 14.30 น.
การป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง และกรณีศึกษา
โดย คุณราชศักดิ์ สรเลขกิตดิ วิศวกรไฟฟ้า 9 กองระบบรีเลย์และโทรมาตร ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.00 น.
การป้องกันบัสบาร์ ชุดคาปาซิเตอร์ และกรณีศึกษา
โดย คุณสรรเพชญ ไชยปัญหา หัวหน้าแผนกระบบรีเลย์ 1 กองระบบป้องกัน ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
16.00 - 17.00 น.
การป้องกันสายส่ง สายจำหน่าย และกรณีศึกษา
โดย คุณโสฬส อวยพร รองผู้อำานวยการกองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560


Session 5

Practices

08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 - 10.00 น.
การป้องกระแสไฟฟ้าเกินในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ และกรณีศึกษา
โดย คุณลือชัย ทองนิล ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันกระแสเกิน และกรรมการสภาวิศวกร
10.00 - 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.
ระบบการป้องกันของแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย และกรณีศึกษา
โดย คุณศุภกร แสงศรีธร รองผู้อำานวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

Session 6

Practices

13.00 - 14.30 น.
วิธีการคำนวณปรับตั้งรีเลย์และการจำลำดับการป้องกัน และกรณีศึกษา
โดย คุณณรงค์ ตันดิฉายาการ ผู้อำานวยการฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
14.30 - 15.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.45 น.
ระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEC 61850
โดย คุณจาตุรนต์ พวงนาค วิศวกรไฟฟ้า 8 กองพัฒนาระบบควบคุมระบบส่ง ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
16.45 - 17.00 น.
พิธีปิด
back