slider image
"มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง
เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)"
หลักการและเหตุผล Rationale
กำหนดการSchedule
สำรองที่พัก / รับค่าที่พักอัตราพิเศษ Accommodation