ครม. เห็นชอบตั้งประเสริฐ สินสุขประเสริฐ นั่งรองปลัดกระทรวงพลังงาน


3 มีนาคม 2563 – คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

ทั้งนี้ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงานดังกล่าวว่างเว้นมากว่า 3 เดือน ตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน จะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานสำคัญด้านความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ

สำหรับ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปัจจุบันอายุ 54 ปี ประวัติด้านการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วศ. 67) และได้รับทุนรัฐบาล (กพ.) ศึกษาต่อต่างประเทศ ด้านวิศวกรรมพลังงาน ในระดับปริญญาโท จาก George Washington University และ ปริญญาเอก ด้าน Energy Management and Policy จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 58) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 29) และ หลักสูตร Senior Executive Fellows จาก Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับประวัติการทำงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ก่อนได้รับโปรดเกล้าเป็นผู้ตรวจราชการ ในปี 2560