มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปลุกกระแสรู้ค่าพลังงานไฟฟ้า ประกาศผลผู้ชนะไวรัล คลิป พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต ชิงทุนการศึกษารวม 170,000 บาท


          สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมประกวดไวรัล คลิป ในหัวข้อ พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต เพื่อปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชน นิสิตนักศึกษา และเยาวชนทั่วไป รู้จักใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และใช้ได้อย่างยั่งยืน

          นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความสุขที่ยั่งยืน โดยได้สนับสนุนทุนดำเนินโครงการให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการจัดกิจกรรมประกวดสร้างสรรค์ ไวรัล คลิปในหัวข้อ พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เยาวชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดการตระหนัก รับรู้ ปลูกจิตสำนึก และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเหมาะสม

           ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในรอบแรก จากจำนวน 82 ผลงาน คัดเหลือ 30 ผลงาน โดยผู้ผ่านเข้ารอบ ได้รับการอบรมพิเสษจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการสอนวิธีการสร้างสรรค์คลิปวีดิโอให้น่าสนใจจนกลายเป็น ไวรัลคลิป จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางออนไลน์ โดย กกพ. ได้มอบทุนสนับสนุนให้ผลงานละ 10,000 บาท รวมมุ,ค่า 300,000 บาท และได้มีการพิจารณาคัดเลือกในรอบที่ 2 คัดจาก 30 ผลงานที่ผ่านการอบรมและพัศนาผลงานอีกครั้ง โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ผลงาน จาก 5 สถาบัน ดังนี้

  1. Power Bank : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  2. มหาลัยหลอน : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. ถ้าทุกวันคือ 100% : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  4. 3 DAY : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  5. พลังจากมือเล็กๆ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

          สำหรับผู้ที่คว้างรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ คือ ผลงานที่มีชื่อว่า “Power Bank” จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นผลงานที่ทางคณะกรรมการได้เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคลิปที่มีความคิดสร้างสรรค์ และปลูกจิตสำนึกผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านพลังงานไฟฟ้าได้จริง มีเทคนิคในการนำเสนอ ภาษาและดนตรี รวมถึงคุณภาพในการผลิตที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท และอีก 1 รางวัล คือรางวัล Popular Vote ซึ่งพิจารณาจากยอดไลค์และยอดแชร์มากที่สุด ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ไปครองคือ ผลงานที่มีชื่อว่า “มหาลัยหลอน” จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 70,000 บาท รวมรางวัลทั้งสิ้นมูลค่า 170,000 บาท

 

*ติดตามดูผลงานคลิปของผู้เข้าประกวดทั้งหมดได้ที่ Facebook : พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต