สนพ. เลิกหนุนลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จ EV


สนพ. เตรียมปิดโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน หลังเปิดโครงการรอบที่ 1-6 มีผู้สนใจยื่นขอรับเงินสนับสนุนประมาณ 80 หัวจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 หัวจ่าย

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ว่า หลังจาก สนพ. ได้มอบหมายให้สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยดำเนินโครงการ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบันนั้น ได้มีการเปิดรับสมัครโครงการฯ ทั้งหมด 6 รอบ โดยเมื่อจบการเปิดยื่นสมัครในรอบที่ 6 แล้ว จะไม่มีการเปิดโครงการในรอบต่อไปแล้ว เนื่องจากปัจจุบันเอกชนสามารถลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องขอรับงบสนับสนุนจากรัฐ โดยปัจจุบันทางเอกชนได้หันไปขอรับการสนันสนุนด้านสิทธิประโยชน์จากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แทน

ด้าน นายยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการนี้ 100% แต่เอกชนจะได้รับการสนับสนุนแบ่งเป็น 3 รอบ โดยรอบแรกจะได้รับการสนับสนุน 70% ของวงเงินลงทุน และในรอบที่ 2 จำนวน 50% และรอบที่ 3 จำนวน 30% ซึ่งในระยะหลังเอกชนให้ความสนใจขอรับงบสนับสนุนน้อยลง เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนแค่เพียง 30% ทำให้หันไปขอใช้สิทธิประโยชน์อื่นซึ่งได้งบสนับสนุนมากกว่าแทน

สำหรับโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  ดังกล่าว มีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนประมาณ 80-81 หัวจ่าย ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 หัวจ่าย ซึ่งลดลงจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนเริ่มโครงการที่ 150 หัวจ่าย และใช้งบสนับสนุนไปทั้งสิ้นประมาณ 46 ล้านบาท จากที่ได้รับเงินสนุบสนุนทั้งสิ้น 47 ล้านบาท