สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา”


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา (Power System Protection: Theory and Case Studies) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน ณ ห้อง Arnoma โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ (มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC))

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา"

 

งานสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบควบคุมและป้องกันระบบไฟฟ้า เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคน เพื่อให้ได้รับทราบแนวทาง เทคนิค การแก้ไขปัญหาต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

งานสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การป้องกันระบบไฟฟ้า: ทฤษฎี และกรณีศึกษา เหมาะสำหรับ วิศวกรไฟฟ้าและช่างอาวุโสที่ปฏิบัติงานทั้งใน ภาครัฐและเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบกำลังไฟฟ้าขนาดมากกว่า 1,000 kVA รวมถึงอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 510 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์) e-mail : seminar@greennetworkseminar.com ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://greennetworkseminar.com/relay