กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 “หลงรักพลังงาน”


กระทรวงพลังงาน จัดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานจากการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดในหัวข้อ “หลงรักพลังงาน” ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ใช้จินตนาการในการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการใช้พลังงานที่ตัวผู้ประกวดเองได้เห็นหรือได้เข้าถึงการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ

เปรมฤทัย วินัยแพทย์

17 มกราคม 2565 – นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมประกวดวาดภาพ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 8 โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกรวมจำนวน 64 รางวัล ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. ประเภทอุดมสึกษาและ ปวส. และประเภทประชาชนทั่วไป ณ เดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) บริเวณวีรันดา ฮอลล์ กรุงเทพฯ

“กระทรวงพลังงาน ได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนขึ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว กระทรวงพลังงานยังคงต้องการให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานจากการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ โดยในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อว่า “หลงรักพลังงาน” ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ใช้จินตนาการ ในการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการใช้พลังงานที่ ตัวผู้ประกวดเองได้เห็นหรือได้เข้าถึงการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ และก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ในปีนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่าปีที่แล้ว โดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 619 ผลงาน แสดงให้เห็นว่า ประชาชนได้ให้ความสนใจด้านพลังงานมากขึ้น ซึ่งนอกจากกระทรวงพลังงานจะยังคงมีการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจรูปแบบการใช้พลังงานที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในอนาคตอันใกล้ อีกหนึ่งบทบาทสำคัญของกระทรวงพลังงานที่จะยังคงเน้นย้ำ คือ การส่งเสริม จัดหา พัฒนา ทางเลือกของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการจัดประกวด ในครั้งนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลังงาน และจะดำเนินกิจกรรมนี้ต่อไปในปีหน้าอีกด้วย” นางเปรมฤทัย กล่าว

กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 "หลงรักพลังงาน"

สำหรับคณะกรรมการในการตัดสินประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงพลังงาน ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ดร.สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร นายสมภพ บุตรราช ศิลปินอิสระ นายประทีป คชบัว ศิลปินอิสระ นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และนายประครอง สุวงทา หัวหน้ากลุ่มสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 "หลงรักพลังงาน"

โครงการประกวดวาดภาพในครั้งนี้ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเปิดรับผลงานเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม ถึงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม 2564 มีประชาชนจากทุกภาคส่วนให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 619 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 201 ผลงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปวช. 242 ผลงาน ระดับอุดมศึกษาและปวส. 69 ผลงาน และระดับประชาชนทั่วไป 107 ผลงาน โดยผลการประกวด มีดังนี้

1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ ด.ช.ภัทรายุทธ ภาคุณ โรงเรียนบางแคเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ด.ช.ธนโชติ นันทเศรษฐ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ นายวัชระ ทองสงคราม โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา

2. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ น.ส.ฉัพพรรณรังสี สุวรรณชาติ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ น.ส.ชฎากรณ์ ภูมิดอนใส โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ นายมงคงชัย ไชยบุตร โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

3. ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 35,000 บาท ได้แก่ น.ส.วันวิสา หมายเขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ น.ส.จุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 25,000 บาท ได้แก่ น.ส.ปิยนัน ศรีธรรมมา มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ นายบรรหาร ประมาณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 45,000 บาท ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ชุ่มพรมราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ นายชรินทร์ ภูผาบาง

กระทรวงพลังงาน มอบรางวัลประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 "หลงรักพลังงาน"

นอกจากนั้นแล้วแต่ละประเภท ยังมีรางวัลชมเชย ประเภทละ 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และ ร่วมแสดงผลงานอีก 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาด “หลงรักพลังงาน” สามารถเข้าชมได้ที่ บริเวณวีรันดา ฮอลล์ เดอะคริสตัล เอกมัย-รามอินทรา กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการเข้าชมตั้งแต่วันที่ 17 -21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 22.00 น.


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save