BGRIM คว้า 2 รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561


          นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Recognition และรางวัล First Time Sustainability Report จัดโดย CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนให้มีคุณภาพและมีเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ตามประเด็นความยั่งยืนขององค์กรเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environment Social and Governance) และการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล (SDGs) งานกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสื่อสารองค์กร บี.กริม  นิภาพร ดวงกุลสา:Nipaporn.d@bgrimmgroup.com    

Tel.02 710 3127, 089 772 6997