QTC

Sort By: Business NameDate posted
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า QTC และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า มีประสบการณ์นานกว่า 40 ปี