EXIM BANK ระดมทุน 30 ล้านดอลลาร์ ปล่อยกู้พลังงานทดแทน


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานทดแทน (Renewable Energy Bond) เป็นครั้งแรก มูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ EXIM BANK และแนวคิดเรื่องการธนาคารเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ได้ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการพลังงานทดแทนน (Renewable Energy Bond) เป็นครั้งแรกมูลค่ารวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอายุ 3 ปี โดยมีเป้าหมายต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมพัฒนาพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งพลังงานจากน้ำ ซึ่งปัจจจุบันเอ็กซิมแบงค์ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำหลายโครงการที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 20.1 ถึง 1,285 เมกะวัตต์

จากปัญหาสภาวะโลกร้อนและมลภาวะที่เกิดขึ้นในไทยและต่างประเทศทั่วโลก การพัฒนาพลังงานทดแทน ส่งเสริมการใช้พลังงานที่สะอาด ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีบริษัทไทยจำนวนมากรุกขยายการลงทุนในโครงการพลังานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคตข้างหน้า