บอร์ด GPSC อนุมัติครึ่งปีแรกจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท


กรุงเทพฯ : บอร์ด GPSC ไฟเขียว อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.50 บาทต่อหุ้น จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีพ.ศ.2563

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติการจ่ายปันผลระหว่างกาล เป็นเงินจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นวงเงินการจ่ายปันผลครั้งนี้ ประมาณ 1,410 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 14 กันยายน 2563