“Earth Day” เพื่อโลก เพื่อเรา ความใส่ใจที่ไม่เคยหยุดของ GC

“วันคุ้มครองโลก” ได้ถือกำเนิดมาครบ 50 ปีแล้ว เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “โลก” ที่ให้เราได้อยู่อาศัย ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ “UNEP”) เมื่อวันที่ 22…