BGRIM จับมือ กฟภ.และ PEA ENCOM เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำด้านพลังงาน

BGRIM ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือ กับ กฟภ. และ PEA ENCOM ศึกษาหนุนโอกาสความร่วมมือ ด้านเทคนิค-ด้านการเงิน หวังเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเอกชน ขยายขอบเขตลูกค้า SPP และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาโรงไฟฟ้าประเภท IPS รองรับโอกาสต่อยอดระบบสมาร์ทไมโครกริด หวังลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า…

กฟผ. จับมือ Stadtwerke Rosenheim พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เน้นเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) และก๊าซชีวภาพ (Biogas)

กฟผ. ร่วมกับ Stadtwerke Rosenheim ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมกันศึกษาพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนประเภทชีวมวล (Biomass) และก๊าซชีวภาพ (Biogas) ตามนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน