Green Technology & Innovation Electric Vehicle Technology

วันนี้ ผมใคร่ขอนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่สนใจและเป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคมในหลายประเด็น เช่น จะต้องใช้เวลาอีกนานเพียงไรยานยนต์ไฟฟ้าจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และจะมีผลกระทบกับประเทศและประชาชนทั่วไปอย่างไร และเราควรมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อรับมือกับแนวโน้มดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบและก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศมากที่สุด