NANOTEC สนับสนุน 2 นวัตกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ เข้าประกวดโครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าปี 2563 แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Nanotechnology Center : NANOTEC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งเสริมและสนับสนุน 2 ผลงานนวัตกรรมเยาวชนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้าประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่…

ทั่วโลกกำจัดขยะ (พลาสติก) แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลก ล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกล้นเมืองที่ไหลลงสู่ทะเลกลายเป็นปัญหาระดับโลก ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่าง ๆ ตามมาอย่างมากมาย ซึ่งขณะนี้หลายประเทศให้ความสนใจและร่วมมือกันหาวิธีแก้ไข ทั้งการกำหนดนโยบายในการจัดการขยะ รวมถึงมาตรการลดเลิกใช้ถุงพลาสติก และการรณรงค์รีไซเคิล เพื่อร่วมมือกันกำจัดหรือลดจำนวนขยะพลาสติกลง และหันมาเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม