Salesforce Sustainability Cloud แพลตฟอร์มรักษ์โลก ตรวจสอบปริมาณก๊าซคาร์บอน ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับผลกระทบจากพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนโดยตรงจากปริมาณฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานว่า แหล่งกำเนิดของฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศ มาจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต และอันดับหนึ่งคือ การเผาในที่โล่ง…