Future Energy Asia 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานไทย ขึ้นแท่นฮับพลังงานแห่งเอเชีย

งานนิทรรศการและงานประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 (Future Energy Asia 2020) งานแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน แบบบูรณาการชั้นนำของเอเชีย จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค ฮอลล์ 98 ในระหว่างวันที่…