TBCSD “ร่วมแรง ร่วมใจ สู้ภัยวิกฤต COVID-19” ส่งมอบ “สิ่งของมูลค่ารวม 400,000 บาท” ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม จำนวน 6 แห่ง

30 เมษายน 2564 – ด้วยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศจำนวนกว่า 40 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ภาครัฐและภาคธุรกิจมีบทบาทที่สำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อีกทั้ง ยังมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายระดับประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม