“Earth Day” เพื่อโลก เพื่อเรา ความใส่ใจที่ไม่เคยหยุดของ GC

“วันคุ้มครองโลก” ได้ถือกำเนิดมาครบ 50 ปีแล้ว เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “โลก” ที่ให้เราได้อยู่อาศัย ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ “UNEP”) เมื่อวันที่ 22…

กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมฉลอง 50 ปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยหลากโครงการรักษ์โลก

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2563: กลุ่มโรงแรมอนันตรา ร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ด้วยคลิปตัวอย่างโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่โรงแรมในเครือหลายแห่งทั่วโลกได้ดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม