ACE ขานรับนโยบายภาครัฐร่วมลด PM 2.5 ชูแนวทาง “ลดเผา รายได้เพิ่ม”

ACE ขานรับบอร์ดสิ่งแวดล้อม ลด PM 2.5 ชูแนวทาง “ลดเผา รายได้เพิ่ม” ประสานผู้นำชุมชน-หน่วยงานรัฐ-เกษตรกร รับซื้อวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกว่า 50 ชนิดรอบโรงไฟฟ้าชีวมวล 12 แห่งทั่วประเทศราคายุติธรรมโดยตั้งเป้าซื้อเข้าสต็อกต่อปีไม่ต่ำกว่า 1.7 ล้านตัน…

เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็น “ถ่านชีวภาพ” ด้วย “Pyrolysis Mobile”

ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่ภาคเหนือมักประสบกับปัญหาหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรในที่โล่งแจ้ง โดยเฉพาะปัญหาการเผาเศษข้าวโพดของเกษตรกร ล้วนก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศปริมาณมาก และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ