มาตรการการรับมือที่เข้มข้น ภายใต้จริยธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อฝ่าฟันวิกฤติ COVID-19

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สวทช. จัดการเสวนาในหัวข้อ “วิกฤติ COVID-19 กับมาตรการการรับมือที่เข้มข้น ภายใต้จริยธรรมที่เข้มแข็ง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ เกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมที่ควรคำนึงถึงและการวิเคราะห์แบบรอบด้านเพื่อการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการระบาดของโรค COVID-19…