MQDC มุ่งมั่นในการสร้างโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาวิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา – ท่าพระ ผ่านเกณฑ์ TREES อาคารเขียวระดับ Gold

วิสซ์ดอม สเตชั่น รัชดา – ท่าพระ โครงการที่พักอาศัยระดับคุณภาพย่านธนบุรีจาก MQDC ผ่านเกณฑ์อาคารเขียวหรือ TREES ในระดับ ‘Gold’ ที่เป็นการประเมินความยั่งยืนของอาคารจากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)

ดร.ปรีชา มณีสถิตย์ ที่ปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทย มุ่งสร้างจิตสำนึกให้คนไทยพัฒนาอาคารเขียว

คณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย รวมตัวกันก่อตั้งสถาบันขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาองค์ความรู้และจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์อาคารเขียวของไทยขึ้นมาใช้เอง เพื่อนำมาใช้แทนเกณฑ์อาคารเขียวที่กำหนดมาจากประเทศมหาอำนาจ ลดความเสียเปรียบด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ จึงเกิดการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครที่ประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกรจากสมาคมวิชาชีพ 2 แห่งคือ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2551 ร่วมกันจัดตั้งหน่วยงานด้านอาคารเขียวของไทยขึ้น…