PM 2.5 สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และหน้ากากอนามัย

ตั้งแต่เริ่ม ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา เรื่องของสิ่งเล็กๆ อย่างฝุ่นกลับไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อีกต่อไป เมื่อ “ฝุ่น” สะสมอยู่ในอากาศรอบตัวเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือที่เรารู้จักกันในนาม “PM…