อพท. พัฒนาท่องเที่ยวเพชรบุรี เป็นชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศน์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง…