DOW สนับสนุนชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตย สร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ หวังขยายผลสู่เมืองไร้ขยะ

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะครบวงจร ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะกลางคลองพระโขนง โดยเป็น ชุมชนเกาะ เพียงแห่งเดียวในกรุงเทพฯ พร้อมเปิดให้ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้ ช่วยหยุดขยะต่าง…

กลุ่มบริษัท ดาวฯ ร่วมมือ กรมทรัพยากรทางทะเลฯ สร้างจิตสำนึกรีไซเคิลจัดการขยะพลาสติกพื้นที่เขต EEC นำร่องจังหวัดระยอง

กระแสรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก และขณะนี้ทุกภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งหลายองค์กร รวมถึงภาคประชาชน ต่างมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการแก้วิกฤตขยะของประเทศ โดยเฉพาะขยะพลาสติก สาเหตุนำมลพิษสู่สภาพแวดล้อมอย่างเป็นวงกว้าง การดำเนินงานผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งการช่วยลดการหลุดรอดของพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม การนำพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการรีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้ารีไซเคิล จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน