2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology to Thailand โชว์โซลูชั่นเทคโนโลยีลดการใช้พลังงานนวัตกรรมอัจฉริยะ

ประเทศไต้หวัน ถือเป็นประเทศที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ทำให้ประชากรของประเทศไต้หวัน ลดอัตราการสิ้นเปลืองไฟฟ้า และพลังงานมาอย่างยาวนาน