Sun Share Project โซลาร์รูฟ ผลิตไฟฟ้าใช้เองในบ้านผ่านระบบ Blockchain

การส่งเสริมระบบโซลาร์รูฟ (Solar Roof) กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภค เพราะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าที่มีความคุ้มทุน และระยะยาว เพราะสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้เองภายในครัวเรือน เป็นการทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ขณะที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารและบ้านเรือน เปลี่ยนมาใช้โซลาร์รูฟมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่งหันมาให้ความสนใจติดตั้งแผงโซลาร์ในโครงการด้วยเช่นกัน