Coca-Cola จับมือ SANSIRI และ CBEE ร่วมกันจัดตั้งโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CBEE ได้ร่วมกันจัดโครงการแยกขยะก่อนทิ้ง ของประเทศไทย ที่ได้มีการดำเนินการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่อาศัยใน T77…