ส.อ.ท. จับมือ ม.นเรศวร จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนงานพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC จ.ฉะเชิงเทรา


เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดประชุมชี้แจงแผนงานการพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC ขึ้น ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแผนงานพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC จ.ฉะเชิงเทรา

โดยคณะผู้วิจัยภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ชี้แจงเกี่ยวกับภาพรวมของแผนงานการพัฒนาระบบการวางแผนน้ำในพื้นที่ EEC แนวทางการจัดทำข้อเสนอแนะสมดุลน้ำ และมาตรการลดการใช้น้ำของทุกภาคส่วน แนวทางการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ รวมถึงแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เพื่อนำไปเป็นข้อมูล ในการศึกษาการจัดทำแผนงานการพัฒนาระบบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC เป็นไปตามเป้าประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนต่อไป