About Us

Green Network สื่อกลางสำหรับคนรักษ์โลก

นิตยสาร Green Network และเว็บไซต์ greennetworkthailand.com เป็นสื่อกลางเพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นิตยสาร GreenNetwork ได้รับรางวัลนิตยสารส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน ThailandEnergyAwards2011 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน