การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration)

การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast)

          ความท้าทายในการจัดสรรไฟฟ้าตามความต้องการของประชาชนที่นับวันเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น อันจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  (AEDP 2015) การการพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนจึงมีบทบาทสำคัญ เพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนของประเทศ

โอกาสและความท้าทาย การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลในประเทศไทย

          เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอที่จะรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีพลังงานใช้อย่างพอเพียง การพัฒนาพลังงานทดแทน จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด