การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ด้วยเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย (Incineration)


หากไม่สามารถดูเอกสารได้ให้คลิ๊ก ที่นี่