สัมมนาเชิงวิชาการ “ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้า”


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (Risk and Asset Management in Electric Power System ” ในวันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน PASS55 ISO55000 การบริหารทรัพย์สินที่ดีจะช่วยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทำให้การลงทุนเกิดความคุ้มค่า ทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การใช้งานสูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุนวิชาการจาก กฟผ. กฟน. กฟภ. บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

สัมมนาเชิงวิชาการ “ความเสี่ยงและการบริหารสินทรัพย์สำหรับระบบไฟฟ้า” Risk and Asset Management in Electric Power System

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
e-mail : seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.greennetworkseminar.com/asset