Future Energy Asia 2020 ยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานไทย ขึ้นแท่นฮับพลังงานแห่งเอเชีย

งานนิทรรศการและงานประชุม ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2020 (Future Energy Asia 2020) งานแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน แบบบูรณาการชั้นนำของเอเชีย จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค ฮอลล์ 98 ในระหว่างวันที่…

นวัตกรรมพลังงานกับการสร้างเมืองสีเขียว

ปัจจุบันกระแสของโลกจับจ้องอย่างแข็งขันในเรื่องสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการลงนามสนธิสัญญา COP21 (21th Conference of Parties) ในปี ค.ศ. 2015 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสมาชิกจะร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกลงจากเดิม 20% ในปี ค.ศ.…