รวมพลังขับเคลื่อน Circular in Action – ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์


วันนี้ (15 มิถุนายน 2563) ณ ลาน Royal Village ฝั่งประตู A เซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village) โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics ภายใต้การนำของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic หรือ ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อนการนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำวนกลับมาใช้งานได้อีกหลายรอบ “แบบไม่รู้จบ” เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ไปที่หลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยภายในงานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาร่วมเปิดพิธีและกล่าวมอบนโยบาย BCG ขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน หลังโควิด-19

ส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ PPP Plastics ให้กับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

โดยเริ่มงานด้วยวีดีโอสรุปผลงานโครงการ PPP Plastics ในรอบปี 2562 จนถึงปัจจุบัน และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ PPP Plastics ระหว่าง นายภราดร จุลชาต ประธานโครงการ PPP Plastics ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งประธานฯ มาตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ครบตามระเบียบวาระประธานที่กำหนดไว้ 2 ปี โดยเมื่อครบวาระจะมีการสลับกันระหว่างผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับผู้แทนจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้มีการส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ PPP Plastics ให้กับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เพื่อสานต่องานโครงการ PPP Plastics ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ และได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ PPP Plastics ในครั้งนี้ อีกด้วย

หลังจากนั้นจึงเป็นพิธีแสดงความร่วมมือ Circular in ActionDrop Point of Used Plastic หรือ ปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุดดรอปพ้อยท์ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคม ร่วมกันแสดงพลังกว่า 60 หน่วยงาน

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประธาน PPP Plastics กล่าวว่า “ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนและระบบเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เป็นหน่วยงานหลักสำคัญในการขับเคลื่อน BCG Model ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม”

“และในฐานะประธาน PPP Plastics ผมก็จะเดินหน้าสานต่อและขยายผลการดำเนินงานของ PPP Plastics เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2570” ดร.วิจารย์ กล่าวเพิ่มเติม

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวว่า TBCSD “ในฐานะองค์กรร่วมก่อตั้งโครงการ PPP Plastics พร้อมร่วมเดินหน้าเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดย TBCSD จะเชิญชวนองค์กรที่เป็น value chain ของกระบวนการจัดการพลาสติก ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางมาเข้าร่วมโครงการฯ และผมเชื่อว่าหากเรามี Partner มากขึ้น จะทำให้การดำเนินงานโครงการฯ ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น รวมถึง TBCSD จะเดินหน้าขยายผลการดำเนินงานโครงการนี้ไปในวงกว้าง โดยอาศัยความร่วมมือขององค์กรสมาชิก TBCSD ที่เข้มแข็ง และความร่วมมือ จากภาคีเครือข่ายและองค์กรพันธมิตรต่างๆ”

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นได้จริงนั้น สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการขับเคลื่อนของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง แต่เป็น “การสร้างการมีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วน ทางสภาอุตสาหกรรมฯ จึงมีความยินดีและขอร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรกว่า 60 องค์กร ในการร่วมแรงร่วมใจ ทำให้เกิดโมเดลการดำเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต”

นายอดิศร นุชดำรง
นายอดิศร นุชดำรง

นายอดิศร นุชดำรง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “PPP Plastics ถือเป็นความร่วมมือแรกของภาคเอกชนที่เข้ามามีบทบาททำงานร่วมกับภาครัฐ โดยได้เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะทำงาน ภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อร่วมกันดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 และ แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2565”

นายจุลพงษ์ ทวีศรี
นายจุลพงษ์ ทวีศรี

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นการนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างงานให้กับประชาชน และส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้ร่วมมีบทบาทส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่และยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปในแนวทางที่ยั่งยืนอีกด้วย”

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวมอบนโยบาย BCG ขับเคลื่อนประเทศไทย และกล่าวว่า “วันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ มาร่วมผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกในประเทศไทย และขอชื่นชมและขอบคุณ PPP Plastics ที่สามารถเชื่อมโยงหลากหลายหน่วยงานที่สำคัญให้มาทำงานร่วมกัน เพราะทุกคนทราบดีว่าการจะทำให้เกิด Circular Economy ขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่มีบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสามารถสร้างให้เกิดขึ้นเองได้”


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save