RAC NAMA ผลักดันเทคโนโลยีทำความเย็นสีเขียวเป็นผลสำเร็จ เน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง – ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก


กรุงเทพฯ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (RAC NAMA) ชูความสำเร็จการดำเนินงานผลักดันนวัตกรรมและเทคโนโลยีการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศระหว่างปีพ.ศ. 2559 – 2564 โดยโครงการ RAC NAMA ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการภายในประเทศ จำนวน 10 ราย หันมาผลิตอุปกรณ์การทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูงขึ้น จนถึงปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กว่า 150,000 เครื่องออกสู่ตลาดภายในประเทศ รวมถึงส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ คิดเป็นปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 350,000 tCO2eq คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ผลิตภัณฑ์ตู้แช่ดังกล่าวจะมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศกว่าร้อยละ 90

RAC NAMA

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้พัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมครูช่างจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ตลอดจนหัวหน้าช่างจากบริษัทผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 222 ราย ในเรื่องการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในหน่วยงานและบริษัทต่อไป รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ และปรับปรุงห้องทดสอบสำหรับเทคโนโลยีการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของเครื่องปรับอากาศที่ครอบคลุมสารทำความเย็นที่ติดไฟ และรองรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่กำลังเข้าสู่ตลาดในอนาคต

ทั้งนี้ความสำเร็จจากการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการต่อยอด ได้ถูกนำเสนอต่อผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กพร. สอศ. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ในการประชุมออนไลน์ (Closing Webinar)

AC NAMA

เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โครงการ RAC NAMA ได้ดำเนินการส่งเสริมการลดการผลิตและการใช้สารทำความเย็นชนิดไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) ในระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ด้วยมีค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง (Global Warming Potentials: GWP) และมุ่งมั่นผลักดันการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติหรือ Green Cooling ซึ่งไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนด้วยค่าศักยภาพการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน (Ozone Depleting Potential: ODP) เท่ากับศูนย์ และค่า GWP ที่ต่ำมาก โดยร่วมมือกับ สผ. พพ. กฟผ. และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในฐานะผู้ร่วมหลักในการดำเนินโครงการ

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าของภาคระบบปรับอากาศและการทำความเย็นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 และยังเป็นภาคส่วนที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง ดังนั้น การปรับปรุงเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน และผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้แสดงเจตจำนงผ่านข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) โดยโครงการ RAC NAMA มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเทคโนโลยีการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ที่ผสมผสานรูปแบบการสร้างโอกาสทางธุรกิจ การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ร่วมกับการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อมนั้น ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในภาคส่วนการทำความเย็นของประเทศ ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนในการบรรลุเป้าหมาย NDC ที่ได้กล่าวไปข้างต้น

“ดังนั้นจึงขอใช้โอกาสนี้ ในการขอบคุณกองทุน NAMA Facility ผ่านรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสหราชอาณาจักร ที่ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการ RAC NAMA เพื่อการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันดำเนินการปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยกันต่อไป” ดร. รวีวรรณ กล่าว

ดร. ฟิลิปป์ พิชเกอะ ผู้อำนวยการโครงการ RAC NAMA องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า โครงการฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งเชิงนโยบาย เชิงเทคนิค และเชิงการเงิน โดยพิจารณาทั้งในด้านอุปสงค์ อุปทาน และร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาคส่วนอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น ตลอดจนกลุ่มผู้ใช้ภาคธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นสากล การปรับปรุงฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การจัดตั้งระบบการวัดผล การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรายงานผลที่เกี่ยวข้องตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้ และสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิต

“ผลสำเร็จทั้งหมดนี้ โดยเฉพาะการเติบโตของภาคีที่เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวในประเทศไทยนั้น ต้องอาศัยความพยายามในการดำเนินการอย่างยิ่งยวด จึงขอใช้โอกาสอันดีนี้ในการขอบคุณภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันทำให้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียวเกิดขึ้นและโครงการ RAC NAMA สำเร็จลุล่วง” ดร. ฟิลิปป์ พิชเกอะ กล่าว

สมใจ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน RAC NAMA จำนวน 8.3 ล้านยูโร คิดเป็นเงินประมาณ 300 ล้านบาทในนามของรัฐบาลไทย ซึ่งเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้ถูกนำมาปรับใช้สำหรับทั้งห่วงโซ่อุปสงค์ อุปทาน และภาคบริการในการสนับสนุนให้ผู้ผลิตหันมาใช้ผลิตอุปกรณ์ทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ ส่งเสริมความต้องการของผู้ใช้ต่ออุปกรณ์ทำความเย็น พัฒนาศักยภาพของช่างเทคนิค รวมถึงเตรียมความพร้อมห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความต้องการในระยะยาว

“กฟผ. รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นสีเขียว ในอนาคตข้างหน้า กฟผ. จะนำความสำเร็จ ประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการกองทุน RAC NAMA ไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมทำความเย็น (Cooling Innovation Fund: CIF) ที่จะอยู่ภายใต้การกำกับของ กฟผ. เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงตลาดไปสู่เทคโนโลยีการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงและเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ผ่านสารทำความเย็นธรรมชาติ โดยกองทุน CIF มีเงินทุนรวมประมาณ 180 ล้านบาท และคาดว่าจะเริ่มออกมาตรการสนับสนุนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออันดีกับทุกหน่วยงาน ณ ที่นี้ต่อไป” สมใจ กล่าว


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save