Solar PV Rooftop for Residential และ EERS (Energy Efficiency Resources Standards)

“โซลาร์ประชาชนกับมาตรการเชิงกลยุทธ์ EERS” ด้วยเหตุผลจากการที่ทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบและความรุนแรงจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้กระแสของการใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระแสการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานสะอาด ทวีความสำคัญขึ้นอย่างมาก และเป็นกระแสที่ส่งผลต่อเนื่องมาถึงประเทศไทย ซึ่งภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคขนส่ง ภาคพลังงาน ต่างเร่งปรับตัวให้สอดรับกับกระแสของโลกนี้

3 การไฟฟ้า เดินหน้ามาตรการนำร่อง EERS ตั้งเป้าประหยัดไฟฟ้าในปี 62 กว่า 20 ล้านหน่วย

3 การไฟฟ้า ผนึกกำลังเดินหน้านำร่องมาตรการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน หรือมาตรการ EERS พร้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับพันธมิตรและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งเป้าสามารถประหยัดไฟฟ้าในปี 2562 ได้กว่า 20 ล้านหน่วย