กฟภ. เดินหน้านโยบาย PEA Digital Utility พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019 and Building Fair 2019”


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นำโดย สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารจากบริษัท เวิลด์เด็กซ์ จี.อี.ซี. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการประเภทการจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า รวมถึง ธัมรัต พรหมเพ็ญรังษี เลขาธิการสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย อัศพล บุณยเกียรติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เน็กซ์ อินโนเทค จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโซลูชั่นเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย โทนี่ หยาง ประธานกรรมการ บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด หนึ่งในเครือข่ายพันธมิตร AIAP – AIS IoT Alliance Program เพื่อรองรับการพัฒนา IoT ในประเทศ และนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย (TSA) แถลงข่าวร่วมกันเตรียมจัดมหกรรมงานแสดงสินค้าที่ครบวงจรภายใต้แนวคิด Smart City Solution Week 2019 ในงาน Thailand Lighting Fair 2019 โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “ในฐานะ กฟภ. เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Lighting Fair 2019 เตรียมนำเทคโนโลยี 2 นวัตกรรม ได้แก่ PEA IHAPM เป็นเครื่องตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานทั่วไป และ PEA Solar Hero ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแรกในประเทศไทยที่นำ Digital Platform บนโทรศัพท์มือถือมาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง โดยจะนำเทคโนโลยีดังกล่าวนี้มาร่วมแสดงในงานครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนแผนงานของ กฟภ. ที่จะมุ่งเน้นการแสดงสินค้าและนิทรรศการภายใต้แนวคิด “PEA Digital Utility” ตามนโยบาย KEEN14 สานงานเดิมเสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำทุนมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย 14 กลยุทธ์ ครอบคลุมการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ อาทิ การพัฒนาปรับปรุงองค์กรและปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Grid) การพัฒนาธุรกิจใหม่ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าและตลาด มุ่งสู่การไฟฟ้าดิจิทัล หรือ PEA Digital Utility เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

สมพงษ์ ปรีเปรม
สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับยุทธศาสตร์ดิจิทัลของ กฟภ. ได้เริ่มดำเนินงานโครงการต่าง ๆ รวมจำนวน 49 โครงการ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

  1. ยกระดับไฟฟ้าให้เป็นเลิศด้วยดิจิทัล (Digital Energy Operation) มีจำนวน 11 โครงการ
  2. เชื่อมโยงลูกค้าด้วยเทคโนโลยี (Connected Customer) มีจำนวน 8 โครงการ
  3. ปรับเปลี่ยนสู่องค์กรสมัยใหม่ (Next Generation Enterprise) มีจำนวน 7 โครงการ
  4. เสริมสร้างบุคลากรแห่งอนาคต (Workforce of the Future) มีจำนวน 6 โครงการ
  5. แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) มีจำนวน 17 โครงการ

งาน Thailand Lighting Fair 2019

ทั้งนี้ จากการมุ่งพัฒนาดังกล่าว ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า หรือประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการบริการของ PEA ทั้งด้านงานบริการและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวมจากการเข้าถึงการบริการ ข้อมูลข่าวสาร ที่มีความรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทย

Thailand Lighting Fair 2019

ดังนั้น การจัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” และงาน “Thailand Building Fair 2019” ซึ่งถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นด้านพลังงานไฟฟ้าและอาคารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ เป็นการตอกย้ำจุดยืนในการเป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดงาน และการบริหารจัดการพลังงานแห่งภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดโลกได้ อันจะนำไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย