สัมมนาเชิงวิชาการ “เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา”


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการ  “เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา (Smart City & Data Center: Concept, Design, Management and Case Studies) ” ในวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

สมาร์ทซิตี้ (Smart City) หรือเมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการสังคม คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้โดยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมืองอัจฉริยะ มีองค์ประกอบของเครือข่ายที่มีการควบคุม อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง: Internet of Things (IoTs) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์เซนเซอร์ (Sensor) ที่ทําาหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจวัด การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยแปลงเป็นข้อมูลและประมวลผล โดยข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งต่อผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร (Networking Communication) ไปยังดาตาเซนเตอร์ (Data Center) หรือศูนย์ข้อมูล เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล (Data Analytic) สําหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดกระบวนการทําางานอย่างเป็นระบบและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในองค์กรหรือประชาชน และคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรหรือเมืองให้มีประสิทธิภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "เมืองอัจฉริยะและศูนย์ข้อมูล: แนวคิด การออกแบบ การจัดการ และกรณีศึกษา"

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสมาร์ทซิตี้ (Smart City) หรือเมืองอัจฉริยะ และดาตาเซนเตอร์ (Data Center)
  2. ถ่ายทอดแนวคิดในการบริหารจัดการด้านเทคนิคและการเงินระบบสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานสําาหรับเมืองอัจฉริยะ
  3. รับทราบถึงมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างระบบเมืองอัจฉริยะและ ดาตาเซนเตอร์สําาหรับประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับ องค์กรหรือเมืองที่ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนเกี่ยวข้อง 4. เพื่อศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะและดาตาเซนเตอร์เพื่อเพิ่มประสบการณ์และทักษะ ในการเรียนรู้และทําาความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือเมืองที่ผู้เข้ารับ การอบรมมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้บริหารระดับสูงในระดับกําาหนดนโยบายขององค์กร เช่น CEO, COO, CIO, CFO, CTO etc.
  2. ผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลหรือผู้อําานวยการด้านนโยบายของหน่วยงานภาครัฐหรือ เอกชน
  3. ที่ปรึกษาด้านเมืองอัจฉริยะและดาตาเซนเตอร์ (Data Center) หรือศูนย์ข้อมูล
  4. บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และบุคคล ที่สนใจทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 510 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
e-mail : seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.greennetworkseminar.com/smartcity