กกพ. จับมือ สถานทูตอังกฤษ (British Embassy) ในโครงการการพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระหว่างเอกชนกับเอกชนในประเทศไทย


11 สิงหาคม 2563 – เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ได้ลงนามร่วมกับ มร.ไบรอัน เดวิดสัน (H.E. Brian Davidson) เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในหนังสือแสดงเจตจำนง ( Letter of Intent) ความร่วมมือกับสถานทูตอังกฤษ (British Embassy) ในโครงการการพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระหว่างเอกชนกับเอกชน (Peer- to – Peer, P2P) ในประเทศไทย

โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือภายใต้โครงการพลังงานคาร์บอนต่ำในระดับอาเซียน (ASEAN LCEP, ASEAN Low Carbon Energy Programme) ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับตลาดสำหรับซื้อขายพลังงานทดแทนในระดับ P2P ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแนวทางการดำเนินงานในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลไกการกำกับดูแลการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P สำหรับประเทศไทยต่อไป