งานสัมมนาเชิงวิชาการ “ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน”


สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Associationof Thailand – EVAT) ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน (Electric Vehicles (EVs): Technology, Design, Infrastructure and Applications) ” ในวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

Update

การสัมมนานี้ เปิดรับสมัครเพิ่มเติมในรูปแบบการเข้าฟังสัมมนาแบบออนไลน์ หรือ Webinar ผ่านทาง Zoom Application
ผู้สนใจต้องการสมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ติดต่อ  Tel. 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
หรือติดต่อผ่านทางอีเมล์ได้ที่ seminar@greennetworkseminar.com  … สมัครด่วน!! รับจำนวนจำกัด เท่านั้น

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยในฐานะที่เป็น “ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์” รายใหญ่ที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ดังนั้นแนวโน้มการเติบโตของ “ยานยนต์ไฟฟ้า” (EVs) ในตลาดยานยนต์โลก จึงมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยโดยตรง ขณะนี้ตลาดรถยนต์ทั่วโลกกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ หากมองในภาพรวมพบว่า “รถยนต์ส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและรถบัสโดยสารไฟฟ้า” คาดว่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดในหลายประเทศ ขณะที่รายงานของบลูมเบิร์กฉบับล่าสุดระบุว่า ผู้ใช้รถรายใหม่ที่คาดว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามีมากถึง 57% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ภายในปี 2040 เนื่องด้วยปัจจัยสำคัญจากราคาต้นทุนของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ลดลงถึง 85% จากการประหยัดต้นทุนการผลิตต่อขนาด (Economy of Scale) รวมถึงความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นโยบายภาครัฐของไทยได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและเพิ่มจำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้าให้มากขึ้น เพราะการเติบโตของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก ซึ่งไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคได้ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าจะได้รับความนิยมและคุ้มค่าในตลาดไทยได้แก่ รถมอเตอร์ไซค์ รถตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ หรือรถให้เช่า และรถบัสโดยสารไฟฟ้า เป็นต้น

งานสัมมนาเชิงวิชาการ “ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน”

สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (Electric Vehicle Associationof Thailand – EVAT) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้า: เทคโนโลยี การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคขนส่งและอุตสาหกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนวิชาการจาก สนพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. สวทช. สถาบันยานยนต์ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทผู้ประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติโดยตรง

วัตถุประสงค์

  1. สร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้งานแก่ผู้สนใจลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
  2. เปิดโอกาสให้ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคน และรับทราบแนวทางในการดำเนินการและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมาย

  1. วิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า
  2. ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานของสถานีชาร์จไฟฟ้า
  3. ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
  4. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0-2354-5333 ต่อ 500 / 503 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)
e-mail : seminar@greennetworkseminar.com
ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.greennetworkseminar.com/ev