งานเสวนา “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่า และฝุ่น PM 2.5”


สภาวิศวกร ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา ในหัวข้อ “ตามหาความจริงเรื่องไฟป่า และฝุ่น PM 2.5” ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

เสวนาโดย

ดร. บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา
ดร. วิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม
ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. เสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผศ.ดร. สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

ผศ. ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ กรรมการสภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ผศ.ดร. ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทำงานศึกษาแนวทางการป้องกัน/แก้ไขไฟป่าและฝุ่น PM 2.5

งานเสวนา "ตามหาความจริงเรื่องไฟป่า และฝุ่น PM 2.5"