ภาครัฐผนึกเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ จัดเสวนา InnoBioPlast 2019 สู่การเป็น Bio Hub


สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการนานาชาติและการแสดงนิทรรศการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านพลาสติก พร้อมกับการเสวนาเรื่อง InnoBioPlast 2019 : Circular Economy Opportunities for Bioplastics ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพและลดการใช้พลาสติกร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อม

InnoBioPlast 2019

โดยภายในงานประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิตัวแทนจากหลากหลายสถาบันและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศร่วมบรรยายและเสวนา อาทิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รวมทั้ง วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศ เช่น Mr.Ronan Williams Regional Market Development Asia Pacific, Biopolymers BASF South East Asia Pte พร้อมด้วย Dr. Chien-Ming Huang Asian Bioplastics: Pan Pacific Bioplastics Association (PPBA) รวมถึง Mr. Stefan Barot Senior Director Bio-plastics, Total Corbion PLA, The Natherlands ฯลฯ

งานเสวนา InnoBioPlast 2019

นอกจากนี้ การจัดแสดงนิทรรศการ “รู้จักไบโอพลาสติกและการจัดการขยะอย่างถูกต้อง” ทางด้านหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกรุงเทพมหานคร ได้นำผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและนวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการลดและคัดแยกขยะร่วมแสดงจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของภาครัฐสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ