บีโอไอเปิดศักยภาพอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยสู่โลก จัดงาน SUBCON Thailand 2021 แบบออนไลน์รับยุคนิวนอร์มอล


บีโอไอร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เตรียมจัดงาน SUBCON Thailand Virtual Edition แพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรกระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายนนี้ รองรับยุคนิวนอร์มอล ชี้ช่องจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด หวังกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการผลิตรวมถึงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำทั่วโลก

งาน SUBCON Thailand 2021 ระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2564

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai SUBCON) และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย จัดงาน SUBCON Thailand งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งงานนี้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 สำหรับปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2564 และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 งานในปีนี้ใช้ชื่อว่า SUBCON Thailand Virtual Edition จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบ ซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีการผลิตและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำไว้อยู่บนแพลตฟอร์ม อีกทั้งเป็นจุดนัดพบสำคัญสำหรับผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและผู้ผลิตชิ้นส่วนในการเชื่อมโยงทางธุรกิจ

ไฮไลท์ในงาน อาทิ การเจรจาและจับคู่ทางธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ( Online Business Matching Program) โดยผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมสามารถเจรจาธุรกิจทางออนไลน์ระหว่างกัน โดยมีการทำนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม รวมทั้งมีกิจกรรม Business Networking ในรูปแบบ Buyer/Supplier Presentation ตลอดจนการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ในหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ เรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนำร่องอย่างหนึ่งที่จะตอบโจทย์นโยบาย BCG ของรัฐบาล ในการช่วยลดการลดก๊าซเรือนกระจก (Carbon Neutrality) เรื่องโครงการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการในการใช้นวัตกรรมต้นแบบด้านระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งและนำทาง (GNSS) เรื่องจับสัญญาณอนาคตการลงทุนใน CLMVI รวมถึงมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางการนำเสนอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถนำเสนอสินค้า/บริการของตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Live Streaming บนแพลตฟอร์ม โดยจะมีช่อง chat ไว้ให้ผู้ที่สนใจสามารถพูดคุยหรือติดต่อกับบริษัทได้
สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมระบบราง โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งผู้ขายชิ้นส่วนในประเทศและผู้ซื้อทั้งจากในและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย จีน สหรัฐฯ เป็นต้น คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ประมาณ 300 คู่ และมีมูลค่าการเชื่อมโยงที่คาดว่าจะเกิดการซื้อขายในอนาคตประมาณ 1,200 ล้านบาท

“ในช่วงสถานการณ์โควิด อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะด้านระบบขนส่งโลจิสติกส์ กำลังการผลิต และกระบวนการผลิต ทำให้การผลิตระหว่างประเทศที่ต้องพึ่งพากันประสบปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนและวัตถุดิบในการผลิต ผู้ผลิตรายใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงและลดปัญหาผลกระทบดังกล่าว โดยพยายามกลับมาใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศหรือในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งงาน Subcon Thailand จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการตอบโจทย์การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ สำหรับผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ช่วยลดความเสี่ยง ลดเวลา ลดต้นทุน และลดภาระความยุ่งยากในการติดต่อ จัดหาชิ้นส่วน วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการผลิตที่หลายๆ บริษัทกำลังประสบปัญหาอยู่” รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าว

ปัจจุบันการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมของไทยมีความเข้มแข็งโดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังคงเป็นกำลังขับเคลื่อนสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ระบาด ความต้องการสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันบีโอไอได้ปรับขยายสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรแปรรูป ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล และสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องมือแพทย์ ระบบราง และอุตสาหกรรมอากาศยานและซ่อมบำรุง เพื่อตอบสนองการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai SUBCON) กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย หรือไทยซับคอน มีกลุ่มสมาชิกมากกว่า 400 บริษัท ที่เป็นโรงงานผู้ผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาสมาชิกได้ต่อยอดอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม S – Curve มาผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ เพิ่มโอกาสการค้าในหลายตลาด หลายอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น

ในช่วงวิกฤตโควิด -19 ตั้งแต่ช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่า ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ในหลายๆ ประเทศได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกหยุดการผลิตชั่วคราวซึ่งรวมถึงไทยด้วย อย่างไรก็ดี ในเดือนมิถุนายน 2563 ผู้ผลิตรถยนต์ในไทยกลับมาเดินหน้าผลิตหลังจากประเทศได้ควบคุมสถานการณ์โควิดได้ และไทยยังสามารถเป็นเจ้าภาพจัดงานมอเตอร์โชว์ได้ครั้งแรกของโลกในช่วงนั้น และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็เริ่มฟื้นตัว ซึ่งยอดสั่งซื้อจำนวนการผลิตของสมาชิกก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันในปี 2564

ทั้งนี้ เชื่อว่าปัจจุบันเรื่องการจัดงานแบบออนไลน์ หรือการทำ Business Matching Online เป็นเรื่องที่แพร่หลาย เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไม่ควรปฏิเสธ เพราะปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเรียนรู้และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ ทั้งประหยัดเวลาเดินทาง สามารถบันทึกการประชุมไว้ดูย้อนหลังได้ ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมไปได้มาก

งาน SUBCON Thailand 2021 ระหว่างวันที่ 20 – 27 กันยายน 2564

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า รูปแบบการจัดงาน SUBCON Thailand Virtual Event บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรกของการจัดงานบนแพลตฟอร์มดิจิทัลครบวงจร ซึ่งจะเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางธุรกิจและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วโลก และผู้ผลิตชิ้นส่วนได้พบปะสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการจากทั่วโลก โดยกิจกรรมไฮไลท์ในงานยังนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในโชว์รูมดิจิทัลอินเตอร์แมค (INTERMACH Showroom) เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดการผลิตและลดต้นทุนธุรกิจจากผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชั้นนำ พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษมากมาย

นอกจากนี้ ยังมี Conference Theatre รวมการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการกว่า 40 หัวข้อ อาทิ สัมมนายานยนต์อนาคตเกี่ยวกับนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า และ Low Carbon Society สัมมนาเรื่องสร้างธุรกิจหลังวิกฤตโควิด – 19 ด้วยเทคโนโลยี Digital Transformation for Manufacturing Technology และ 3D Printing for Manufacturing Revolution งานและทักษะฝีมือเพื่อรองรับการทางานในยุคหุ่นยนต์ เป็นต้น มุ่งเน้นตอบโจทย์ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ภายในฮอลล์กิจกรรม (Event Hall) จะรวบรวมกิจกรรมพิเศษ เช่น การ LIVE แสดงเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการเครื่องจักรอุตสาหกรรมชั้นนำ อาทิ มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น ชมการสาธิตการตัดงานจากเครื่องเลเซอร์ และการทำงาน Wire – cut EDM และ Die – sinker EDM ที่จะช่วยยกระดับการผลิต

ทั้งนี้ คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะเข้าร่วมกิจกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิตอลครั้งนี้กว่า 5,000 ราย ตลอดกิจกรรม


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save