รมว. ทส ลงพื้นที่ตรวจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เกาะล้าน สร้างความพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19


รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่เกาะล้าน ทั้งด้านการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย และส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย สร้างความพร้อมรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19

3 เมษายน 2564 – นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นำคณะผู้บริหารกระทรวง ลงพื้นที่ตรวจระบบการจัดการขยะมูลฝอยและระบบการบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เกาะล้าน

โดยจากการลงพื้นที่ตรวจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เกาะล้าน พบว่า ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นบนเกาะส่วนใหญ่มาจากรีสอร์ท ชุมชน และสถานประกอบการ และเนื่องจากเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเกาะล้านมีองค์ประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ประมาณร้อยละ 25-30 เช่น ขวดพลาสติก กระดาษ โลหะและแก้ว จึงจำเป็นต้องมีระบบคัดแยกเพื่อนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนนำไปเผากำจัดในเตาเผา ดังนั้น ระบบการกำจัดขยะที่มีความเหมาะสมสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเกาะล้าน คือ ระบบคัดแยกขยะมูลฝอยควบคู่กับระบบเตาเผาขยะมูลฝอยแบบควบคุมอากาศ ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดชลบุรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว

ในส่วนระบบบำบัดน้ำเสียหาดตาแหวน มีขนาดพื้นที่โครงการบ่อบำบัดน้ำเสีย 630 ตารางเมตร สามารถรองรับน้ำเสียได้ 300 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรับน้ำเสียจากการประกอบการที่พักอาศัยประเภทรีสอร์ท ประมาณ 10 ราย และร้านอาหาร จำนวน 27 ราย ปัจจุบันมีน้ำเสียเข้าสู่ระบบประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบริเวณหาดตาแหวน โดยระบบบำบัดสามารถบำบัดน้ำเสียที่มี ค่าความเค็มได้โดยใช้เอ็นไซม์ ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วบางส่วนผ่านระบบรีเวอร์ส ออสโมสิส (Reverse Osmosis System; RO) หรือ ระบบการกรอง โดยใช้เยื่อกรองก่อนจะระบายสู่สิ่งแวดล้อม


Source: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม