กสอ. ปั้นหลักสูตรเดอะจีเนียสเกษตรอุตสาหกรรมปีที่ 4 ดึงโชค – ฟาร์มโชคชัยสร้างแพลตฟอร์มพัฒนาเชิงลึกค้นหาศักยภาพธุรกิจใหม่


กสอ. ปั้นหลักสูตรเดอะจีเนียสเกษตรอุตสาหกรรมปีที่ 4 ดึงโชค - ฟาร์มโชคชัยสร้างแพลตฟอร์มพัฒนาเชิงลึกค้นหาศักยภาพธุรกิจใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เดินหน้าปั้นหลักสูตร Genius the Creation ปีที่ 4 เสริมศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรม สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ ดึงความคิดสร้างสรรค์ (Creative Model) ผสานการใช้งาน (Functional Model) ปรับรูปแบบธุรกิจ ด้วยหลักสูตรฯ โค้ชและผู้ประกอบการที่ออกแบบได้ด้วยตัวเอง มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เปิดบ้านรับผู้อบรม 42 กิจการ ผ่านความสำเร็จจากฟาร์มโชคชัย ศึกษาค้นหาไอเดียวางแนวทางต่อยอดกิจการเฟ้นหาศักยภาพที่แท้จริง ตั้งเป้าขยายผลสร้างผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ณัฐพล รังสิตพล

ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ กสอ. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จีเนียส เดอะ ครีเอชั่น (Genius the Creation) ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษตอบโจทย์นโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยเป็นหลักสูตรภายใต้ Genius Academy ที่ กสอ. ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 4 ปี มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ใน 3 ด้านได้แก่ 1. เศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และ3.เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในชุมชน

ทั้งนี้โครงการ Genius Academy ปีที่ 1 สามารถปั้นผู้ประกอบการได้รับรางวัลด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์มากกว่า10 ราย ส่วนโครงการปีที่ 2 สร้างผู้ประกอบการ 150 ราย ที่โดดเด่น คือ เขาใหญ่พาโนราม่าฟาร์ม ที่สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ได้ออกบูธในงาน Trade Fair ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับออเดอร์สูงถึง 200 ล้านบาท โดยภาพรวมโครงการทั้ง 3 ปีที่ผ่านมา สร้างผู้ประกอบการจำนวน 380-400 ราย คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท

สำหรับ Genius the Creation ถือเป็นโครงการหนึ่งในหลักสูตร Genius Academy มีจุดเด่นในการใช้อัจฉริยะโค้ชมาสอนให้ผู้ประกอบการเป็นอัจฉริยะ โดยอัจฉริยะโค้ชที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เชิญมาโค้ชผู้ประกอบการล้วนเป็นโค้ชที่มีการยอมรับในธุรกิจว่ามีความสำเร็จในด้านนั้นอย่างแท้จริง เพื่อเป็นทางลัดของผู้ประกอบการในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าโครงการจำนวนมาก ผ่านกระบวนการคัดมาติวเข้มให้เหลือ 100 ราย และมาถึงระยะที่สองของการอบรม ได้คัดเหลือเพียง 42 รายจากทั่วประเทศ ประกอบด้วยผู้ประกอบการจากเกษตรท่องเที่ยว แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรอินทรีย์

ณัฐพล กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการ Genius the Creation มุ่งเน้น 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาในการเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมมืออาชีพ 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและสอดรับกับความต้องการของตลาด และ 3.วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจ เพื่อเฟ้นหาศักยภาพภายในตัวผู้ประกอบการออกมาเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมภายหลังจากการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ผ่านโค้ชผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ประสบความสำเร็จ

“สำหรับโครงการปีที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นำผู้ประกอบการทั้ง 42 ราย มาเรียนรู้การพัฒนากลยุทธ์เกษตรอุตสาหกรรมจากหนึ่งในอัจฉริยะโค้ชของโครงการฯ คือ โชค บูลกูล เจ้าของฟาร์มโชคชัย ผ่านมุมมองในการเรียนรู้จาก โชคฯ ครั้งนี้ ที่ได้เน้นในเรื่อง 1. การประกอบเกษตรอุตสาหกรรมต้องเท่ (Brand Image) โดยสร้างความภูมิใจในการเป็นเกษตรอุตสาหกรรม 2. เกษตรคุณภาพ (Quality Agriculture) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่หายากเมื่อมีความต้องการซื้อ ผู้ซื้อต้องสั่งจอง ทำให้เราสามารถกำหนดราคาเหนือราคาตลาดได้ และ 3. เกษตรแม่นยำสูง (Precision Farm) เป็นการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการควบคุมเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิต โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ ดาวเทียม และโดรน มาบริหารจัดการในไร่ฟาร์มเพื่อวิเคราะห์แปลงผลผลิตในแปลงเกษตรประสิทธิภาพสูง และการใช้เทคโนโลยีควบคุมสภาพอากาศ แสงสว่าง การให้อาหาร การฆ่าเชื้อ ในปศุสัตว์” ณัฐพล กล่าว

Genius the Creation

หลังจากนี้ จะมีการพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง 42 รายอย่างเข้มข้น และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การตลาดทั้ง 42 ราย และจะคัดให้เหลือ 10 ราย ที่โครงการ Genius the Creation จะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ฟรี และจะต่อยอดคัดเลือกให้เหลือ 4 กิจการสุดยอดให้เป็น Best of the Best เกษตรอุตสาหกรรม เพื่อเป็นโมเดลในการขยายผลไปยังเกษตรอุตสาหกรรมหรือธุรกิจอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

ฟาร์มโชคชัย

สำหรับฟาร์มโชคชัย ฟาร์มแรก ถือเป็นฟาร์มโคนมมาตรฐานขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่ 2,000 ไร่ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง จะทำความสะอาดท่อพักวัว โดยนำมูลวัวมาหมักเป็นปุ๋ยใช้ปลูกต้นไม้ ทั้งนี้มูลวัวเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ฟาร์มโชคชัยปล่อยก๊าซเรือนกระจก900กก./ปี ซึ่งจะต้องปลูกป่าชดเชย421ไร่ อย่างไรก็ตามฟาร์มโชคชัยได้ปลูกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2535 ทำให้ได้รับบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งแรกของภาคเกษตรกรรมของไทย ในแต่ละวันจะใช้น้ำ 400 ลบม. มีบ่อบำบัดน้ำเสีย 3 บ่อ เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากยังมีโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในธุรกิจของฟาร์ม ทำให้ปัจจุบันลดการซื้อน้ำมันจากภายนอก 20%

โชค บูลกูล

โชค บูลกูล เจ้าของฟาร์มโชคชัย หนึ่งในอัจฉริยะโค้ชของโครงการฯ กล่าวว่า ธุรกิจเกษตร ถือเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ถ้าเราเข้าใจสินค้า จะสามารถสร้างจุดขาย และมีคนสนใจมาต่อยอด ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นเช่นใด คนยังต้องบริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่ตอบโจทย์โลกและมีความทันสมัย แต่ความยากในการทำธุรกิจก็ คือ Assembly Line ที่จะผลิตสินค้าที่แตกต่างกันได้ภายใต้สายพานลำเลียงเดียว ตรงนี้ถือเป็น Behind The Scene ของฟาร์มโชคชัย ที่จะใช้สายพานลำเลียงปะติดปะต่อเป็นซอฟต์แวร์ หรือทักษะความเข้าใจเชิงบริหารด้วยการวางแผนที่แยบยล

Creative Synergy ของฟาร์มโชคชัย

ความเป็น Creative Synergy ของฟาร์มโชคชัย เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความหลากหลาย ทั้งนี้การเป็นโค้ชที่ดี จะต้องรู้ว่าคนในทีมมีความสามารถด้านใดบ้าง โดย Identify Talent ว่าเค้ามีทักษะอะไรที่รู้หรือไม่รู้ สิ่งที่ได้ คือ พนักงานและผู้บริหารไม่ได้แสดงศักยภาพหรือจุดแข็งสูงสุดของเค้า โดยที่เราจะมีสนามเด็กเล่น หรือ Sandbox ให้คนรุ่นใหม่ได้ประลองฝีมือ แล้วนำมา Take Note และทำ Profile งาน เพื่อจะได้ทราบว่างานที่มอบหมายให้ทำเหมาะสมกับผู้บริหารหรือพนักงานคนนั้นหรือไม่

“สรุปก็คือ มนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรที่จะวัดค่า KPI เป็นดีมาก ดี พอใช้ได้ เพราะความไม่แน่นอนในความหลากหลายของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ฟาร์มโชคชัยเน้นให้ลูกค้าจดจำจากประสบการณ์ที่ได้รับ โดยไม่มีการยัดเยียด เพราะทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ ทำอย่างไรให้คนอยู่กับสินค้าของเราด้วยประสบการณ์ การทำธุรกิจ คือ เสน่ห์ให้ลูกค้าจดจำ สำหรับฟาร์มโชคชัย เราต้องการเป็น Knowledge Tourism ที่ให้ความรู้ ขยายบริการเป็นมูลค่าได้” โชค กล่าว

โครงการ Genius the Creation ได้รับความร่วมมือจากซูเปอร์โค้ช-วิทยากร ชื่อดังระดับโลกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ นอกจากซูเปอร์โค้ชชั้นนำด้านฟาร์มเกษตร โค้ชโชค – โชค บูลกูล แห่งฟาร์มโชคชัย แล้วยังมี โค้ชยอด-ฉัตรชัย ระเบียบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด นักวางวิสัยทัศน์ที่ได้รับการยอมรับ และโค้ชแชมป์-สมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท พร้อมท์ ดีไซน์ จำกัด สุดยอดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลระดับโลก การันตีถึง 78 รางวัล ที่จะให้ความรู้ในหลักสูตรดังกล่าวด้วย

ธุรกิจการเกษตร

“โครงการนี้ถือเป็นหลักสูตรแรกของธุรกิจการเกษตรไทยที่มุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรของไทยให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับพรีเมียมที่เป็นคนรุ่นใหม่ในการเป็นต้นแบบการพัฒนาโดยนำความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาธุรกิจ ผสมผสานกับการหน้าที่การใช้งาน เพื่อเป็นผู้ประกอบการแนวหน้าและออกแบบโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรสามารถเดินต่อไปได้” ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save