ดีเคเอสเอชประกาศรายงาน GRI เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


          ดีเคเอสเอช ประกาศรายงานฉบับแรกของบริษัททางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมขึ้น โดยนำมาตรฐานของ Global Reporting Initiative guidelines (GRI) ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดทำรายงานด้านความยั่งยืน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาเป็นแนวทาง ในฐานะที่เราเป็นบริษัทสวิสซึ่งดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียมากว่า 150 ปี การเสริมสร้างสังคมให้พัฒนาขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของเรา
          ดีเคเอสเอช ผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาด โดยมุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชียประกาศรายงานฉบับแรกของบริษัทโดยนำมาตรฐานของ Global Reporting Initiative guidelines (GRI) มาเป็นแนวทาง ในครั้งแรกนี้ ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ นักลงทุน พนักงานของเรา รวมถึงบุคคลทั่วไปจะได้รับทราบถึงข้อมูลเชิงลึกทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ดีเคเอสเอช
          รายงานได้จัดทำขึ้นตามแนวทางหลักของ GRI (option “core”) ซึ่งกว่า 50 หน้าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของดีเคเอสเอช กิจกรรมทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบและวิธีการจัดการบริหาร โดยกล่าวถึงทั้งหมด 12 หัวข้อ โดยจะเน้นที่กิจกรรมหลักของบริษัท เช่น การขาย การตลาดและการกระจายสินค้า
          วิสัยทัศน์ของดีเคเอสเอชด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศที่เราประกอบธุรกิจด้วยในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเพื่อเติมเต็มวัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานด้วยการนำผลิตภัณฑ์หลักของเรา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ วัตถุดิบอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี เข้าสู่ตลาดโดยมีการดำเนินงานด้วยคุณธรรม ความเชื่อใจ และไว้วางใจได้
          ในความร่วมมือกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ทางบริษัทจึงได้ประกาศรายงาน GRI อย่างเป็นทางการที่กรุงเทพฯ ดีเคเอสเอชเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์มาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นทางด้านการศึกษาและเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคมผ่านทางการเล่นและกิจกรรมต่างๆ
          มร. สเตฟาน พี บุทซ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทดีเคเอสเอช กล่าวว่า “ในฐานะที่เราเป็นบริษัทสวิสซึ่งดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียมากว่า 150 ปี การเสริมสร้างสังคมให้พัฒนาขึ้นถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของดีเคเอสเอชเสมอมา ธุรกิจของเราในการให้บริการด้านการขยายตลาดมีพื้นฐานมาจากการมีคุณธรรม ความเชื่อใจ และไว้วางใจได้ คุณค่าเหล่านี้ถูกปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมองค์กร และหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ทางด้านการขายของเรา ทางบริษัทได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในรายงาน GRI ฉบับนี้แล้ว”
          สามารถดาวน์โหลดรายงาน GRI ได้ที่: dksh.com/sustainability