ทีเซลส์จับมือมหิดล เปิดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจ อุตสาหกรรมทางการแพทย์และชีววิทยาศาสตร์ บริการด้านสุขภาพ


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (ทีเซลส์ / TCELS) จับมือร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business” ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมจีโนม (Genome) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนพล วีราสา รองคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม โดยมี ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ หัวหน้าหน่วยการตลาดและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นพยานร่วมลงนามในงานพิธีครั้งนี้

เสวนาหัวข้อ “โอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์”

ภายในงานพบกับการเสวนาหัวข้อ “โอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี อาจารย์ประจำด้านการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณขวัญ เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาวเวอร์ชอต จำกัด และ ว่าที่ ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมเสวนา

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวถึงที่มา “ความร่วมมือ “การจัดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business” ระหว่าง วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (ทีเซลส์ / TCELS) โดยมี NEO ACADEMY เป็นผู้จัดหลักสูตรนี้ ที่มาของการจัดทำหลักสูตรนี้ สืบเนื่องมาจากแนวคิดของ ดร.นเรศ ดำรงชัย ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้ร่วมคิดพัฒนากับทางวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และธุรกิจบริการด้านสุขภาพHealthcare ของประเทศไทยสู่ระดับโลก ตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Thailand Medical Hub มุ่งหวังสร้างและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Executive Program: Reinventing Healthcare Business เรียนรู้การสร้างโอกาสทางธุรกิจจาก Healthcare Innovation & Medical Technology มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใหม่ และช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงทดลองปฏิบัติจริง”

“หลักสูตรนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้าน Healthcare เติบโต การสร้างมาตราฐานของการให้บริการ การให้องค์ความรู้ ความเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกัน โดยการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดทางธุรกิจ เกิดเครือข่าย เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยอีกด้วย โดยทีเซลส์ มีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องของคอนเทนท์ จัดหาวิทยากรพิเศษที่เป็นกูรู ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ และธุรกิจบริการด้านสุขภาพ Healthcare”

“ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ (สองเดือน) เรียนอาทิตย์ละ 1 วัน รับจำนวนจำกัดแค่ 45 คนเท่านั้น โดยเรียนรู้จากการสร้างโอกาสทางธุรกิจจาก Healthcare Innovation & Medical Technology ครอบคลุม 3 อุตสาหกรรมหลักด้านสุขภาพได้แก่ (1) อุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical), (2) อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (Healthcare Device) และ (3) อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (Cosmetic and Food Supplement) พร้อมเจาะลึกแนวโน้มธุรกิจด้านสุขภาพในอนาคต และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างไอเดียและต่อยอดทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในชั้นเรียน เช่น การจัดทำ Business model คือ แบบจำลองธุรกิจ ที่สร้างขึ้นมาให้เห็นภาพของธุรกิจครบวงจร ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน มีการทำ Work Shop และการลงพื้นที่ดูงานในสถานที่จริง” ดร.ศิรศักดิ์ กล่าว

ทีเซลส์จับมือมหิดล เปิดหลักสูตร Reinventing Healthcare Business

ผศ.ดร.ธนพล วีราสา รองคณบดี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “สำหรับหลักสูตร Reinventing Healthcare Business ที่จะดำเนินการในปี 2564 ทาง NEO Academy ได้ออกแบบหลักสูตรภายใต้แนวคิด “โลกใหม่ โอกาสใหม่ การศึกษาใหม่” เพื่อชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลก และประเมินโอกาสทางธุรกิจ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ เริ่มต้นด้วย 4 สัปดาห์แรก ผู้เรียนจะได้เจาะลึกการนำเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ใน 3 ด้าน ได้แก่ กลุ่มเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical), กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices)

และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม (Cosmetic & Food Supplement) ใน 4 สัปดาห์ ถัดมาจะเป็นการนำกระบวนการ Design Thinking มาคัดเลือกโอกาสทางธุรกิจที่สนใจพัฒนาเป็นแผนธุรกิจ และประเมินความเป็นได้ในการลงทุน รวมทั้งศึกษามาตรฐานและกฏระเบียบผ่านการเรียนในรูปแบบ blended learning การดูงานนอกสถานที่ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การทำโอกาสที่เห็นให้เป็นรูปธรรม และได้นำเสนอไอเดีย และแผนธุรกิจต่อนักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล”

“สำหรับท่านที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตร Reinventing Healthcare Business จะเปิดรับสมัครเรียนภายในต้นปีหน้า สนใจสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 916 4265 NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.neobycmmu.com” ผศ.ดร.ธนพล กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เอง โดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save